سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه قرآن و حدیث 
معاون گروه آموزشی نهج البلاغه 
1392/01/27 
ادامه دارد 
علمی، اجرایی 
همکاری 
مرکز تخصصی علوم حدیث 
استاد 
1387/11/01 
ادامه دارد 
تدریس 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث قم و اصفهان 
مدرس 
1389/07/01 
1389/11/01 
استناد نهج البلاغه و کتابشناسی 
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث  
مدرس 
1387/11/01 
1389/04/01 
آشنایی با نهج البلاغه 
تدریس 
جامعه المصطفی (مدرسه امام خمینی) 
مدرس 
1388/11/01 
1389/04/01 
جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت 
تدریس 
جامعه المصطفی (مدرسه عالی امام خمینی) 
مدرس 
1389/11/02 
1390/11/15 
تاریخ و منابع حدیثی 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
1390/07/02 
ادامه دارد 
قرائت و واژه شناسی نهج البلاغه 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث قم ـ اصفهان 
مدرس 
1390/07/02 
1390/11/01 
شبهات متنی نهج البلاغه 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
1391/11/14 
ادامه دارد 
مبانی فهم حدیث 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران) 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
فقه الحدیث 1 و 2 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث (مرکز آموزشهای الکترونیکی) 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
فقه الحدیث 1 و 2 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران) 
مدرس 
1391/11/14 
ادامه دارد 
جوامع حدیثی شیعه 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کتابشناسی نهج البلاغه 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
قرائت و درک متون حدیثی 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
 
ادامه دارد 
نقد و بررسی شبهات نهج البلاغه 
همکاری 
موسسه علمی فرهنگی بصیرت 
محقق 
1385/07/01 
1388/03/01 
پژوهش 
همکاری 
همایش ملی مدیریت علوی 
عضو کمیته علمی 
1389/05/02 
1390/08/01 
علمی 
همکاری 
ششمین جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان 
عضور کمیته علمی 
1391/02/02 
1391/09/30 
علمی 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث اصفهان 
مدرس 
1389/07/01 
1389/11/01 
استناد نهج البلاغه و کتابشناسی 
تدریس 
جامعه الزهرا 
مدرس 
1389/07/01 
1389/11/01 
آشنایی با نهج البلاغه 
تدریس 
حوزه علمیه ولی عصر (عج) بناب 
مدرس 
1380/07/01 
1382/03/31 
اادبیات عرب 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران) 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
فقه الحدیث اخلاقی 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کتابشناسی نهج البلاغه