مدرسه حدیثی یمن
54 بازدید
محل نشر: فصلنامه مشکاة، شماره 104
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/9/9
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در میان مراکز و حوزه های حدیثی جهان اسلام، مدرسه حدیثی یمن یکی از با سابقه ترین و تاثیرگذارترین مراکز اهل سنت است که سهم بزرگی در نقل و نشر احادیث پیامبر داشته است. از این رو مقاله حاضر عهده دار بررسی فعالیت این مدرسه حدیثی در دو قرن نخست هجری است. ویژگی های جغرافیایی و فرهنگی یمن، چگونگی شکل گیری مدرسه یمن، راویان و محدثان یمانی، آثار برجسته حدیثی و ویژگی های بارز مدرسه یمن موضوعاتی است که در این نوشتار به بحث گذاشته شده است.