اعتبار سنجی انگاره ستایش امام علی(ع) از خلیفه دوم
64 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم حدیث شماره 59-،60 ، 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/06/31
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در خطبه 228 نهج البلاغه تعابیر مادحانه و اوصاف مبالغه آمیزی به کار رفته که به اذعان بعضی درباره خلیفه دوم بوده است. این احتمال موجب گردید که شماری از بزرگان شیعه و سنی به نقد و بررسی این خطبة جنجال برانگیز بپردازند و درستی یا نادرستی این نظریه را مورد نقد قرار دهند. آن چه در این مقاله سامان یافته است بررسی خطبه یاد شده از سه منظر هویتِ شخصیت توصیف شده، صحّت انتساب خطبه به امام علی(ع) و نیز اعتبار سنجی تأييد امام(ع) نسبت به ستایش صورت گرفته است که با رویکردی تاریخی و متن شناسی به بحث گذاشته شده است. با بررسی دیدگاه صاحبنظران فریقین و ارزیابی مصادر خطبه 228 اين نتيجه به دست آمد که خطبه نام برده دربارة خلیفه دوم وارد شده است، لکن این تعابیر انشاء علی(ع) نبوده است بلکه امام(ع) آن را از زبان ندبه¬گر خلیفه (ابنة ابی حثمه) نقل نمودند و برخلاف گمان برخی که این بازخوانی را نشانة تأییدِ امام(ع) دانسته اند، جملات مذكور به معناي تأیید و یا تصدیق خليفه از سوي امام(ع) نبوده است.