جایگاه تشویق و تنبیه در مدیریت علوی
89 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهش های نهج البلاغه، شماره 31، 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از وظایف مهمِ یک نظام اداری کارآمد، ارزشگذاری عملکرد نیروهای انسانی و تفکیک بین کارکنان متعهّد و متخلّف است. مسأله ای که در نظام اداری حکومت علی(ع) مورد توجه بوده است و ایشان بر اساس نوع عملکرد کارگزاران و مدیران حکومتی، آنان را مورد تشویق و یا تنبیه قرار می¬دادند. آنچه در این مقاله سامان یافته است بررسی جایگاه تشویق و تنبیه در سخن و سیره مدیریتی امام علی(ع) است که از ابعاد مختلف بدان نگریسته شده است. آداب، گونه¬ها و حوزه¬های تشویق و تنبیه در مدیریت علوی از جمله عناوینی است که در این نوشتار به بحث گذاشته شده است.