اعتبار تفسیری ابن عباس از دیدگاه علامه عسکری و آیه ا... معرفت
67 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: قرآن و حدیث (مرکز آموزش الکترونیکی)
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : محمدجواد شاهرودی
تفسیر