تاثیر شناخت واقع بینانه دنیا در رضایت از زندگی
77 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: قرآن و حدیث (مرکز آموزش الکترونیکی)
نام استاد/نام دانشجو : شریفه منتظری
سمینار، آمورش محور